Långsiktig utveckling

Vi driver Svenska Kulturpärlor med långsiktiga mål och med hänsyn till såväl människa som miljö. Det faller sig naturligt när våra pärlor funnits i århundraden.

Vårt arbete med att ta ansvar

Vårt hållbarhetsarbete inom Svenska Kulturpärlor är omfattande. För att ta del av hur vi bedriver en hållbar verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.

Samhällsansvar

Som en stor aktör i branschen har vi också ett ansvar att föregå med gott exempel och bidra till samhället i stort. Vi har genom åren bland annat drivit ett samarbete med Barncancerfonden med målet att samla in pengar och sprida kunskap om deras viktiga arbete. Tillsammans med våra gäster samlade vi under verksamhetsåret 16-17 in drygt 400.000 till stöd för barn med cancer.

Socialt ansvar

Vårt ansvar mot våra medarbetare och människor runt om kring oss är något vi arbetar med dagligen. Vidareutbildningar, en god företagskultur och inte minst säkerhet i arbetsmiljön är tre nyckeldelar i det arbetet. I detta arbete ingår även arbete med mångfald inom våra verksamheter. Inom vår ledningsgrupp är idag fördelningen 60/40 mellan kvinnor och män. Medan förhållandena i styrelsen är 50/50. Vi arbetar idag för att utöka mångfalden inom våra verksamheter eftersom vi är övertygade om att en bred bland våra medarbetare leder till innovativa och inkluderande företag.

Miljöansvar

I våra verksamheter har sedan vi många år ett tydligt fokus på hållbarhet tagen till miljö och människa. Södertuna Slott var det första Svanenmärkta slottet och idag utvecklar vi ständigt vår miljöprofilering vad gäller bland annat ekologiska råvaror, energiåtgång och transporter. Att vårda och ta ansvar för våra kulturhistoriska miljöer är också en del av vårt miljöansvar för kommande generationer.

Ekonomiskt ansvar

För att lyckas på en tuff nationell och internationell marknad behöver vi ständigt utveckla våra produkter och verksamheter för att nå hållbara ekonomiska resultat. I vårt förnyelsearbete fokuserar vi bland annat på innovation inom digitalisering. Vi arbetar idag också offensivt för att utveckla turismen i Sörmland. Vår VD Fredrik Åström sitter i styrelsen för STUA (Sörmlands Turismutveckling) samt som ledamot i Sörmlandsakademien och har genom åren fått många utmärkelser för sitt engagemang i näringslivsfrågor och företagande.